Projekter

Luftfoto med Etape 5

Har du spørgsmål?

Blank profile picture g471811683 1280

Jesper Jørgensen

Ingeniør

Monitering ifm. Esbjerg Havn udvidelse, Etape 5 

Trafikstyrelsen har i forbindelse med deres VVM-tilladelse for den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn, fastsat en række vilkår, som skal efterleves både i forbindelse med etableringen og driften af havneudvidelsen.

En række af de stillede vilkår (nr. 13, 14, 17, 18 og 20) involverer monitering af erosion, fugle og den biokemiske effekt på vadehavsfladen både i forbindelse med etableringen og i de efterfølgende 5 år af driften. Og et vilkår 19 omkring afrapportering ift. Havstrategidirektivet. Som et overordnet vilkår var at udarbejde en miljøhandlingsplan (vilkår 21) over den 10-årige periode for moniteringen med en beskrivelse af planen for moniteringsvilkårene.

I miljøhandlingsplanen (bilag 1) er der en detaljeret beskrivelse af den monitering, som skal udføres jævnfør vilkår 13, 14, og 17-20 fra VVM-tilladelsen. Moniteringen strækker sig over en periode på 10 år, idet noget skal udføres inden anlægsfasen igangsættes, noget udføres løbende gennem anlægsfasen (5 år) og endelig moniteres noget i de første 5 år af driften. Miljøhandlingsplanen indeholder både den udførelsesmæssige, tekniske beskrivelse af de enkelte undersøgelser og en plan for udførelsen - altså hvad der skal gøres hvornår.

Denne rapport er den første afrapportering i forbindelse med moniteringen af Esbjerg Havn udvidelse etape 5, og skal i forbindelse med moniteringen agere basis tilstand for den videre monitering. De efterfølgende afrapporteringer vil således indeholde vurdering af påvirkninger af havneudvidelsen.